welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Afgelopen week is in de raadsvergadering de Zomernota besproken.
Normaal een gedegen stuk, waarin het beleid voor de komende periode wordt uitgestippeld en financieel wordt onderbouwd.

Was er in 2011 al sprake van een kwalitatief ondermaats document, 2012 spant de kroon: geen beleid, geen zoekrichtingen, geen visie, alleen maar cijfers.
Wat LH betreft dus zeer teleurstellend. Een zwoegend en zwalkend college dat zich geen raad lijkt te weten met hoe het nu verder moet in Hilversum.

Over de financieel penibele situatie, die in de toekomst alleen maar erger gaat worden, daaraan heeft collega Henk Blok al enige epistels gewijd.
Daarom heb ik een aantal inhoudelijke zaken aan de orde gesteld die, nu en op termijn, belangrijk zijn voor Hilversum.

Alvorens mijn betoog te beginnen, heb ik aangegeven geen gerichte vragen te hebben aan het college (daar is mijns inziens immers de commissievergadering voor), maar reacties op mijn inbreng, dat mag natuurlijk altijd ...


Sociale Zaken
LH kan zich goed vinden in de verruiming van de budgetten voor resp. schuldsanering en kwijtschelding.
Het zijn barre crisistijden en we hebben de plicht om Hilversummers in problemen te ondersteunen waar het kan.
 
Wat LH bijzonder jammer vindt, is dat handhaving van sociale uitkeringen door te bezien hoeveel uitkeringen en toelagen en achter 1 voordeur schuilgaan en dit nader te onderzoeken, uit het Lente-akkoord is geschrapt en ook niet door dit college zal worden uitgevoerd.
Wij zijn van mening dat er veel geld onterecht of niet noodzakelijk op deze wijze wordt uitgekeerd en dat vinden wij geen goede zaak. Handhaving op dit gebied is moreel terecht en zal ook geld opleveren.

 
Onderwijs
“Hilversum wil kinderen en jongeren de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen, maar hen ook laten opgroeien als volwaardige burgers met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij zijn waarden als tolerantie en respect essentieel.”
LH is het met deze visie 100% van het college eens.
 
We constateren dat onze maatschappij steeds verder individualiseert en wij zijn dan ook van mening dat het onderwijs een belangrijke bijdrage zou kunnen en moeten leveren om deze trend te keren.
Daarom zou een dergelijk thema bij de Raad on Tour kunnen worden opgepakt. Het is nooit te vroeg om kinderen op het belang van vrijwilligerswerk en sociaal gedrag te wijzen en met hen hierover in discussie te gaan. Meer daarover straks bij het programma 5.
LH zal dit idee tijdens de voorbespreking van de Raad on Tour opperen.
 
Als we kijken naar de onderwijshuisvestingskosten, die een zware druk leggen op de gemeentefinanciën, dan wil LH de wethouder vragen om strak te sturen op de uitgaven en zorg te dragen voor een goede projectplanning en risicomanagement en dito uitvoering.
 

Welzijn en zorg, inclusief volksgezondheid
LH is voorstander van de “Kanteling:” uitgaan van de vraag en behoefte van de cliënt als het gaat om de WMO.
Gewestelijk inkopen kan schaalvoordeel en kostenbesparing opleveren, als het maar niet verzandt in te omslachtige procedures en slechte samenwerking.
 
Wel moeten we oppassen dat er niet te veel geleund gaat worden op vrijwilligers en mantelzorgers.
Niet alle zorg kan geboden worden door deze mensen en we moeten er voor waken dat mensen met een sociale uitkering zonder goede scholing, het werk van de betaalde thuiszorgmedewerker gaan overnemen. Dat zou slecht zijn voor de werkgelegenheid. Wij  vinden kwaliteit in de zorg van het grootste belang: let dus bij aanbestedingen niet alleen op het totale bedrag, maar toets vooral ook goed ’welke waar je krijgt voor dat geld.’ 
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger/mantelzorger is hoog en wordt almaar hoger en het aantal schaarser. Ook daar vindt forse vergrijzing plaats.
Het is daarom zaak om ook jonge mensen te wijzen op het nut en belang van deze maatschappelijke taak: geen bijzaak, maar hoofdzaak! Daar kun je niet jong genoeg mee beginnen. Ik heb daar al aan gememoreerd bij programma 3 Onderwijs.
 
We willen na het zomerreces een bijeenkomst organiseren, waar zorginstellingen, ambtenaren, vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden, kerkelijke instellingen en politieke partijen hierover van gedachten wisselen en een visie opstellen hoe Hilversum de komende jaren het vrijwilligerswerk en het werken in de zorg gaat stimuleren. Die visie zal daarna uitgewerkt moeten worden in concrete plannen en maatregelen. LH heeft hierover met de wethouder Van der Want van gedachten gewisseld en reeds met Hilverzorg en Versa Welzijn hierover gesproken. Voor het verder initiëren concretiseren van een dergelijke bijeenkomst zal LH met alle collega-partijen contact opnemen.

 
Openbare Ruimte en 6 Milieubescherming, natuur en leefbaarheid
Het is droevig gesteld met het gedrag van mensen op straat. Of dat nu gaat om parkeren, tegen de richting in fietsen, met de scooter over de stoep rijden, de hond uitlaten, lege blikjes van je af gooien, sigarettenpeuken …. Het wordt er allemaal niet fraaier op.
Zou ook een mooi thema zijn trouwens voor de Raad on Tour. Misschien iets voor 2013.
Neem nou het Oosterspoorplein en omgeving. Veel herrie in de nachtelijke uren als de kroegen hun deuren hebben gesloten, troep op straat, spiegels van auto’s afgetrapt. Hilversum verloedert en dus niet alleen de Groest en omgeving!
Hoe gaan we er voor zorgen dat die fraai opgeknapte Brinkjes bij de Larenseweg en Zuiderweg ook mooi blijven?
 
Wij pleiten daarom voor meer handhaving. Wie niet wil horen, moet voelen. Het is helaas niet anders. Het aanstellen van meer BOA’s betaalt zich terug in klinkende munt (volgens LH  is er een positieve business case op te maken), het is goed voor de werkgelegenheid en we krijgen er een schonere en socialere woonomgeving voor terug.
 
LH is blij met het cameratoezicht in de stationstunnel. Veiligheid gaat vóór privacy. Bovendien gaat er een preventieve werking van uit en blijkt uit onderzoek dat mensen zich hierdoor veiliger voelen. We hopen ten zeerste dat de opnames niet vaak bekeken hoeven te worden.
 
Verder zij wij van mening dat het centrum van Hilversum wel wat groener mag en zijn blij dat die ‘Pannenkoekentoren’ op het noordelijke deel van het stationsplein nog even niet gebouwd wordt en het plantsoen nog even blijft.
Wij pleiten er voor dat bij alle toekomstige bouwplannen er een ‘groenparagraaf’ als onderdeel van duurzaamheidswaarde wordt opgenomen.

Tot zover het betoog.


Helaas heeft het college, op de enkele opmerking van wethouder Boog m.b.t. toezicht op de kosten van de onderwijshuisvesting, geen enkele inhoudelijke reactie gegeven op mijn relaas en voorstellen. Te gek voor woorden eigenlijk.


Lege en schrale Zomernota


Leeg en schraal heeft LH deze Zomernota genoemd. En dat is ook de uitstraling van dit college.Peter van Westing

Verkiezingsprogramma