welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Op 26 Juni j.l. werd de Zomernota behandeld in de raadscommissie.
Daarin werd de meerjarenraming m.i.v. 2012 van de financiën van de gemeente door Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Elk jaar is het doel dat de begroting sluitend wordt gemaakt. Dat is in 2011 niet gelukt: 6,2 miljoen euro verlies in 2011 en in 2012 wordt nu ook een verlies van 1 miljoen euro verwacht!

Op 26 juni j.l. werd de Zomernota behandeld in de raadscommissie. Daarin werd de meerjarenraming m.i.v. 2012 van de financiën van de gemeente door Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Elk jaar is het doel dat de begroting sluitend wordt gemaakt. Dat is in 2011 niet gelukt:  6,2 miljoen euro verlies in 2011 en in 2012 wordt nu ook een verlies van 1 miljoen euro verwacht.

 

Verder was er het nieuws dat m.i.v. 2013  de komende jaren waarschijnlijk 4 miljoen euro aan nieuwe bezuinigingen nodig zullen zijn als gevolg van de rijksbezuinigingen van 12 miljard. Het College gaat op zoek naar extra bezuinigingsmogelijkheden en komt  in het najaar tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2013 met concrete voorstellen. Vol verwachting klopt ons warme Hilversumse hart.

 

De grote bezuinigingsoperatie van  totaal 13,2 miljoen euro t/m 2014 is maar pas in 2012 op gang gekomen. Het College heeft moeite om de zaak op te starten. De 2e ronde van bezuinigingen valt bijna 1 miljoen euro tegen. Voor de helft van de zoekopdrachten voor de 3e ronde (2013) ter waarde van 1,5 miljoen euro is nog geen concrete invulling gevonden.

Voor 2013 en 2014 loopt het College nu al 3,7 miljoen euro achter op de doelstelling uit 2010. Van de aangekondigde  4e ronde hebben wij niets meer vernomen. De afhankelijkheid van de verwachte positieve resultaten van de grondexploitaties is de komende jaren erg groot. Maar de negatieve marktrisico’s zijn zwaar onderschat door het College. De tijd om te gaan DOORPAKKEN is dan nu echt wel aangebroken. 

Tijdens het vorige College (met de SP en zonder de VVD) is er nogal wat pot verteerd en er is veel geld geleend om grote, soms riskante, projecten te kunnen betalen. De schulden zijn daardoor tot de veel te grote hoogte van 200 miljoen euro opgelopen. De solvabiliteit is op een laag niveau van 23 % uitgekomen. De schulden zijn nog steeds stijgend als gevolg van oud beleid. Zo is er een verlies geleden van meer dan 20 miljoen euro op Villa Industria (het voormalige REGEV terrein); in dubbele zin geld weggooien in een groot diep gat.

Investeringen in de onderwijshuisvesting de komende jaren van ca. 7 miljoen euro worden voorshands gehandhaafd.

 

Het College heeft de harde toezegging gedaan om nog voor het zomerreces met een plan van aanpak t.a.v. de schuldenpositie van die 200 miljoen euro te zullen komen. Dat zal dan niet alleen om wat opschuiven mogen gaan. Vooral het schrappen van grote investeringen, het niet uitgeven van bedragen voor nieuwe projecten en het temporiseren van de nieuwe onderwijshuisvesting zal soelaas kunnen bieden.

Het verweer van het College dat deze hoge schuldenlast vergeleken moet worden met het van de oude koers brengen van een groot schip is op zich wel aardig. Maar een zinkend groot schip van koers laten veranderen is een nog grotere uitdaging. De koers veranderen en het zinken voorkomen is het doel.

 

Er valt ook niet te ontkomen aan verdere maatregelen om de ambtelijke organisatie slanker te maken. Leefbaar Hilversum denkt dat het dan gaat om het schrappen van tientallen meer voltijdbanen dan nu nog is voorzien, d.w.z. meer dan 100  (tot 120)  i.p.v. de nu ca. 80 banen. Nu wordt 13 % op het totaal bespaard, maar dat zal dan naar 17 a 20%  moeten. Omdat dit echt onontkoombaar lijkt, is het sociaal zorgvuldiger t.o.v. de personeelsleden om de volgende ronde van personeelsbezuinigingen te gaan voorbereiden.

 

De conclusie van Leefbaar Hilversum is dat Hilversum met haar grote schip financieel steeds meer in ruw vaarwater is terecht gekomen en er tot nu toe ook helaas bij gebrek aan stevig doorpakken door B&W onvoldoende echt op koers is gekomen. Op deze manier zal een deel van de huidige ellende ook nog op het bordje van de volgende coalitie terecht komen. Over het graf regeren is hier nu juist wel heel erg aan de orde en ongewenst. 

Het huidige College kreeg een nadelige erfenis van de vorige coalitie, dat klopt. De doelstellingen van de coalitie van geen hogere schulden/rentelasten en geen nieuwe grote projecten kloppen ook. De originele plannen om 13,2 miljoen euro te gaan bezuinigen zitten op zich goed in elkaar, klopt ook.

Dat er als gevolg van de nieuwe rijksbezuinigingen van 12 miljard euro nu in Hilversum EURO 4 miljoen euro extra moet worden bezuinigd, ligt buiten de controle van het College, dat is ook zo.

Maar dat er bij de uitvoering van de goede plannen tegenvallers zijn of grote delen van die goede plannen niet kunnen worden ingevuld, is een verantwoordelijkheid van het College en daarachter van de coalitie.

 

Leefbaar Hilversum heeft tijdens de behandeling van de Zomernota een lijst van mogelijke extra bezuinigingen resp. verminderingen van de schuldenlast aan de Raad voorgelegd.

Het devies van Leefbaar Hilversum is: NIET  MEER SCHUREN  EN SCHAVEN,  MAAR  NU  DOORPAKKEN.

 

  1. De hele kostenstructuur doorlichten op basis van “zero base budgettering;” van onder opbouwen wat er echt nodig is voor de verschillende taken;
  2. Het verlagen van de hogere subsidies bijv. op de Vorstin; verder verlagen van de kleinere subsidies levert weinig op en veroorzaakt veel pijn;
  3. Verdergaande bezuinigingen op het ambtenarenapparaat; meer dan 20 (tot 40) arbeidsplaatsen. Wij denken dat door deze punten in totaal ca. 10 euro miljoen op jaarbasis zou zijn te verdienen;
  4. De OZB mag, wat Leefbaar Hilversum betreft, niet worden verhoogd met meer dan de inflatie. Dat is ook wat het College tot nu toe van plan was. De nooduitgang naar buiten van het structureel verhogen van de OZB  moet, wat Leefbaar Hilversum betreft, worden afgesloten;
  5. Het opschorten van uitgaven aan nieuwe grote projecten tot de woningmarkt weer gaat aantrekken. Dat aantrekken kan nog jaren duren en dan dus ook veel besparen;
  6. Het opschorten of schrappen van investeringen;
  7. Het verkopen van bezittingen, bijv. leegstaande en leegkomende gemeentepanden en schoolgebouwen;
  8. Het privatiseren van b.v. het Museum en De Vorstin.

 

Er moet een allesomvattend en concreet plan komen om de schulden omlaag te brengen. Dat plan is door B&W dus al toegezegd voor het zomerreces.

Enkele tientallen miljoenen kunnen per saldo op deze manier worden opgeschort of bespaard. Met als gevolg een rentebesparing van mogelijk 1 miljoen euro op jaarbasis.

 

Op 11 juli a.s. zal in de Raad de finale besluitvorming plaatsvinden over de Zomernota.

Wij houden u op de hoogte of en hoe dat coalitieschip na 2 jaar uiteindelijk haar koers stevig gaat verleggen naar het door de coalitie aan de Hilversummers  beloofde land en in een veilige haven.


Henk Blok
Verkiezingsprogramma