welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Afgelopen donderdag was het vervolg van de geschorste vergadering van de PS commissie Verkeer en Mobiltiteit, waarover ik op 24 januari reeds bericht heb.
Wederom was een forse delegatie van het Samenwerkingsverband HOV in het Gooi, waar Leefbaar Hilversum ook deel vanuit maakt, hierbij aanwezig.

Het Samenwerkingsverband HOV is een vertegenwoordiging van 26 organisaties, politieke partijen, bedrijven, sportverenigingen en bewonersverenigingen en ook reizigersbelangenvereniging ROVER steunt onze ideeën. We zijn nadrukkelijk voor een goed Openbaar Vervoer. Alleen niet op deze manier.
Provinciaal VVD gedeputeerde Elisabeth Post liet er op donderdag 9
februari j.l. geen twijfel over bestaan. “U kunt kiezen: U gaat akkoord met dit HOV-busbaan voorstel of u krijgt niets en dan geef ik het provinciegeld uit aan asfalt.”
Daarnaast stelde ze: “voor mij is het geen prestigeproject. Het Gooi heeft recht op een HOV-busbaan.”

Maar met deze uitspraken is het voor ons duidelijk: Dit project moet en zal door. Woningen, bedrijven, natuur en de democratie moeten daarvoor wijken.
Het CDA, PVV, SP, 50-plus, SGP/CU, PvD, GL en de Ouderenpartij
NH stelden kritische vragen over tijdswinst, in gesprek gaan met Blaricum en andere gemeenten, heroverwegen, verlies van basisbuslijnen en verrailbaarheid.

Verschillende partijen gaven aan dat heroverwegen mogelijk moest zijn, waarom nu al beslissen? De antwoorden van de gedeputeerde hierop waren het standaard riedeltje. Nee, ze ging niets meer overwegen, alleen zo kon de HOV-lijn gerealiseerd worden en elk onderdeel van het tracé is in de toekomst verrailbaar. Ook het verder “afknijpen” van de basisbuslijnen is logisch, want op die manier gaan er meer mensen van de HOV-lijn gebruik maken.” Ja, zo kan je het ook bekijken.

De coalitiepartijen in de Provincie, PvdA, D66 en VVD, mompelden nog iets, maar hielden verder wijselijk hun mond. Er is tenslotte een coalitieakkoord en daar staat in dat dit prestige project van de VVD gerealiseerd zou worden. Daarvan afwijken en nieuwe afspraken maken is natuurlijk geen optie.
Vreemd is ook dat de gedeputeerde, ondanks verzoeken van vele
statenfracties, niet meer met Blaricum wil praten. Ze stelt dat Huizen en Blaricum er toch nooit uit komen. Als ze die insteek houdt, dan belooft dat nog wat voor de toekomst.
Verder vindt de gedeputeerde dat er voldoende draagvlak is, want de hele HOV-stuurgroep is voor het nu voorliggende tracé.

Maar dat ligt toch een beetje anders. Van gezamenlijk draagvlak voor het hele tracé is helemaal geen sprake. De gemeente Blaricum is tegen hun deel van het voorliggende tracé en wordt gesteund door de gemeente Laren.
Laren stuurde daarover met spoed nog een brief naar de Provincie. De andere gemeenten hebben alleen over hun eigen deel besloten. Van gezamenlijk draagvlak is dus geen enkele sprake.

Opmerkelijk was dat het Samenwerkingverband HOV in het Gooi werd afgeschilderd al een clubje mensen die vooral tegen het HOV waren en alleen maar voor hun eigen belang opkwamen in plaats van voor het algemeen belang.
De brief die door ons was geschreven, zou worden uitgereikt aan de commissieleden, maar nadat de gedeputeerde het bovenste exemplaar  aandachtig had gelezen, werd deze omgedraaid op tafel gelegd. Ze overlegde met de voorzitter die daarna besloot de brief niet aan de statenleden uit te delen. Dit ondanks de toezegging dat dit wel zou gebeuren! Wij waren verbijsterd. Is dit nu democratie?
De gedeputeerde zegt dat het nu voorliggende tracé verrailbaar is. Dit is een pertinente onwaarheid! In het Het Hilversumse traject is een gelijkvloerse spoorovergang en de bocht langs het spoor bij het Centraal station en de Entrada woontorens is zeker niet verrailbaar. Dit is bevestigd door het onderzoeksbureau.

Verder is het natuurlijk triest dat de gedeputeerde op deze manier met inspraakreacties omgaat. Onbegrijpelijk dat de zij deze uitspraken doet. Op deze manier wordt inspraak dus een wassen neus.
Inmiddels hoeven wij ons niet meer af te vragen waarom inwoners zich niet meer in de politiek herkennen en de opkomst bij verkiezingen zo laag is.

Ergens in de aankomende maanden moeten Provinciale Staten nog de definitieve knoop doorhakken. Wij hopen dat zij bezinnen eer ze beginnen. De Provincie kan ervoor kiezen om over de hoofden van de gemeenten heen te besluiten. Maar dat lijkt ons niet verstandig.

Verder moet de bestuurlijke overeenkomst met de gemeenten nog opgesteld worden. Verwacht wordt dat deze medio dit jaar bij de gemeenten voorligt.
Het Samenwerkingsverband HOV in het Gooi gaat door met haar verzet tegen de huidige plannen en er zullen dan ook zeker nieuwe acties volgen.

Peter van Westing
Verkiezingsprogramma