welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Per 1 juli a.s. moeten alle bestemmingsplannen in het land, ook in Hilversum, zijn vernieuwd. Anders verlopen ze en ontstaat er planjuridisch een moeilijke situatie.

Het College was wat aan de wel erg trage kant met zich te realiseren dat er lange procedureperiodes incl. de raadsbehandeling zijn. Dat heeft er toe geleid dat de Raadscommissie Ruimte en daarna de Raad de laatste maanden op het laatste moment zijn gebombardeerd met een hele serie vast te stellen bestemmingsplannen. Daar heeft de wethouder RO het op aan laten komen en dat werkt niet goed voor de Raad.

Als er EEN zaak is waar het belang van de burgers erg vanaf hangt zijn dat wel de bouw- en gebruiksrechten van hun woning of bedrijfsruimte. Die moeten exact zijn aangegeven op de plankaarten. Als dat niet gebeurt dan verliezen de burgers die rechten. I.v.m. het krijgen van een omgevingsvergunning/bouwvergunning m.b.t. de herbouw, verbouw en aanbouw van panden kunnen dan moeilijkheden ontstaan. Dat wil niemand. De wetgeving is ook zo dat alle gebouwen exact op de kaarten moeten zijn aangegeven.

Bij de commissiebehandeling van het concept Bestemmingsplan Kerkelanden bleek dat insprekers een groot aantal fouten hadden ontdekt. Ambtenaren namen direct contact op met de betreffende insprekers. Dat is uniek maar dat werkte ook weer niet goed uit. Er was een 2e commissievergadering voor nodig om het plan nog eens te bekijken. Weer bleek dat er een aantal panden niet of niet goed op de plankaart stonden. Dat is voor de raadsbehandeling dan uiteindelijk wel gecorrigeerd. Het bestemmingsplan werd daarna door de Raad vastgesteld. Leefbaar Hilversum heeft tegen gestemd ook om een signaal af te geven dat deze wijze van behandeling slecht was en toch echt beter moet worden.

Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied gaat ook over het vliegveld. De Raad heeft , met maar een partij tegen, een amendement aangenomen dat de grasbanen van dit vliegveld niet verhard mogen gaan worden. GS heeft dat overgenomen in haar besluitvorming en gaat ook uit van niet-verharding. Uit onze vragen aan B+W bleek n.l. dat het bestemmingsplan verharding niet tegen houdt. Wij hebben aangedrongen op aanpassing van het plan. Het bestemmingsplan was ook in het proces van vernieuwing dus gingen wij en de Raad er van uit dat de nieuwe planbepalingen ook verharding tegen zouden gaan. De wethouder RO besloot echter dat niet te doen. De reden was dat het plan conserverend was, d.w.z. dat er alleen op de plankaarten kan komen wat er ook in feite staat. Omdat dat in strijd is met de wens van de Raad zal de wethouder RO zich z.s.m. moeten gaan aanpassen. Dat kan door een aparte procedure met een zgn. postzegelplan, d.w.z. een kleine planaanpassing van alleen maar het vliegveld. De behandeling van de rest van het bestemmingsplan kan dan gewoon doorgaan.

Zo kan de inzet van Leefbaar Hilversum dan na veel geharrewar van de kant van de wethouder toch nog opleveren dat het vliegveld voor de omwonenden niet nog meer overlast gaat geven door meer luchtverkeer en zwaardere vliegtuigen.

 

Henk Blok.

Verkiezingsprogramma